ދަތުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު


ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 15 ދުވަހުގެ ޢުމްރާ

މުއްދަތު: ފަހު 15 ދުވަސް

އަގު: 39,965 ރުފިޔާ

ތާރީހް: ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 15 ދުވަސް

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ޢުމްރާ އަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު

މުއްދަތު: 10 ދުވަސް

އަގު: 22,965 ރުފިޔާ

ތާރީހް: 16-25 މާރިޗް 2017

Hajj Packages

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޖަމާއަތްތައް


company one

ގުރޫޕުގެ ނަން

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

company one

ގުރޫޕުގެ ނަން

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

company one

ގުރޫޕުގެ ނަން

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ޙައްޖު / ޢުމްރާ

company one

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

ފޯނު: 3011000